پیام مدیر عامل

با اتکا به الطاف خداوندی و باور خواستن توانستن است و همت و پشتکار و تلاش شبانه روزی پرسنل زحمت کش توانسته ایم بیش از دو دهه سهم اندکی از تولید کشور عزیزمان داشته باشیم و امیدوارتر از همیشه به باور راستین خود قدم دیگری برمی داریم تا در کنار مدیران و کارکنان پرتلاش خانواده صنعتی شاهین پلیمر، سهممان از تولیدرا بیشتر از قبل نموده و با هدف خدمت ناقابل به مردم کشور عزیزمان با شعار «مشتری تنها کسی است که می تواند هرکسی را حتی مدیر عامل را اخراج نماید فقط با خرید نکردن خود و با تعطیلی شرکت» ادامه مسیر می دهیم.